आधारभूत सुविधाएं -

क्लास रूम उपलब्ध - 00 रिक्त - 00
कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध - 00 रिक्त - 00
पुस्तकालय उपलब्ध - 01 रिक्त - 00
गतिविधि के कमरे उपलब्ध - 00 रिक्त - 00
स्टाफ कॉमन रूम उपलब्ध - 00 रिक्त - 00
विज्ञान प्रयोगशाला उपलब्ध - 00 रिक्त - 00

विद्यालय भवन

School Building Picture